Оюутан бүхэн амжилтанд хүрнэ

Оюутны амжилтанд хүрсэн 2015 оны тухай хууль (ESSA) нь I гарчгийн сургуулийн эцэг эхчүүдэд хүүхдийнхээ багш нарын талаар тодорхой мэдээлэл авах хүсэлт гаргах эрхийг баталгаажуулдаг. Та хүүхдийнхээ багшийн талаар хүсэлт гаргах эрхтэй гэсэн мэдээлэл байна.

  1. Багш нь багшийн хариуцах ёстой түвшин, сэдвийн улсын мэргэшлийн болон лицензийн шалгуурыг хангасан эсэх.
  2. Багш нь тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан онцгой байдлын болон бусад түр зуурын нөхцөлд багтаж байгаа эсэх.
  3. Бакалавр зэрэг нь гэрчилгээ авсан, багшийн эзэмшсэн зэрэг, гэрчилгээ, зэрэг олгох чиглэлээр мэргэшсэн байна.
  4. Оюутанд парапн мэргэжлийн чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлж байгаа эсэх, хэрэв байгаа бол тэдний мэргэшил.

Хэрэв та энэ сэдвийн талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл хүүхдийнхээ сургуулийн захиралтай холбоо бариарай.

 

 

Оюутан болгон амжилтанд хүрдэг тухай хууль (ESSA) 2015 (e) хэсэг (1112) нь Гарчиг I сургуулийн сурагчдын эцэг эхчүүдэд ESSA-ийн зарласан аливаа үнэлгээнд оюутнуудын оролцоотой холбоотой муж, хэлтсийн бодлогын талаар мэдээлэл авах эрхтэй. журам, эсвэл оюутнуудыг ийм үнэлгээнээс татгалзах эцэг эхийн эрх. Виржиниа мужийн улсын сургуульд элсэн орсон бүх оюутнууд холбогдох улсын шалгалтыг өгөх болно. Виржиниа мужийн дүрэм журам нь Виржиниагийн үнэлгээтэй холбоотой оюутнуудад зориулсан "татгалзах бодлого" гэж нэрлэдэг. Хэрэв эцэг эх нь оюутнуудаа шаардлагатай Виржиниагийн үнэлгээнд хамруулахаас татгалзвал сурагчдын улсын үнэлгээний тайланд татгалзсан аливаа шалгалтанд хамрагдах оюутны улсын үнэлгээний үнэлгээний тайланд “2” гэсэн оноо тусгах болно гэдгийг мэдэж байх хэрэгтэй. Хэрэв та энэ сэдвийн талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл хүүхдийнхээ сургуулийн захиралтай холбоо бариарай.