PTA зөвлөлийн гишүүд

PTA зөвлөлийн гишүүд

PTA ажилтнууд 2019-2020


  • Ерөнхийлөгч - Гретчен Одегар
  • Сангийн сайд - Мэтт Кайл
  • VP-ийн хамтын нийгэмлэгийн дарга нар - Лаура Күүк, Кармина Синани
  • VP хөрөнгө босгох ажлын хэсгийн дарга нар - Лорен Парсельс, Элисон ван ден Берг нар
  • VP Гишүүнчлэл - Андреа Хьюитт
  • Нарийн бичгийн дарга - Бет Рагнаут