Сургуулийн баяжуулах үйл ажиллагааны дараа

Баркрофтийн оюутнууд зааврыг дэмжиж, тэднийг сурч, үргэлж өсч хөгжихөд уриалдаг дугуйлан, тэмцээн, сургуулийн дараах хөтөлбөр гэх мэт төрөл бүрийн баяжуулах ажилд оролцдог. Зарим хөтөлбөрийг дор жагсаав.

  • Гүйлт дээрх охидууд
  • GEMS клуб
  • Оюун санааны Одиссей
  • Төслийн ТИЙМ