Тусгай боловсрол

Арлингтон Улсын Сургуулиуд (APS) нь тусгай боловсролын үйлчилгээ авах эрхтэй болсон ахлах сургуулийн дунд дамждаг хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад зориулсан тасралтгүй үйлчилгээ үзүүлдэг. Оюутныг тусгай боловсролын үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой гэж тодорхойлох нь муж, Холбооны хууль тогтоомж, түүнчлэн APS Тусгай боловсролын бодлого, журам (25 4.4) -ыг удирдан чиглүүлж буй үйл явц юм. Үүнийг тодорхойлоход шаардлагатай үнэлгээг зөвхөн эцэг эхийн зөвшөөрлөөр гүйцэтгэдэг.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараахаас үзнэ үү.