Хариуцлагатай анги

Баркрофт бага сургууль нь бүх сурагчдын аюулгүй, өдөөх орчныг бүрдүүлэхээ амласан. Сургуулийн уур амьсгалыг үргэлжлүүлэн сайжруулахын тулд Barcroft компанийн ажилтнууд Responsive Classroom-ийг сургуулийн хэмжээнд хэрэгжүүлж эхлээд байна. Responsive Classroom арга барилыг Хүүхдэд зориулсан Зүүн Хойд Сан (NEFC) боловсруулсан. Зорилго нь оюутнуудын нийгмийн болон сэтгэл хөдлөлийн өсөлтийг академик сургалтанд хамруулах замаар оюутны оновчтой сурах боломжийг олгох явдал юм. Хариуцлагатай анги танхимын арга барил нь бага сургуулийн сурагчдын сурлагын амжилтыг нэмэгдүүлж, асуудлын зан авирыг бууруулж, нийгмийн ур чадварыг дээшлүүлж, сургалтын чанарыг дээшлүүлдэг болохыг харуулж байна.

Хариуцлагатай анги танхимд зочлох талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу www.responsiveclassroom.org.