Đạo luật Mỗi Học sinh thành công

Đạo luật Thành công của Mọi học sinh năm 2015 (ESSA) đảm bảo cho phụ huynh trong các trường Title I có quyền yêu cầu một số thông tin nhất định về giáo viên của con họ. Thông tin mà bạn có quyền yêu cầu về giáo viên của con bạn là:

  1. Liệu giáo viên đó có đáp ứng được các tiêu chuẩn cấp phép và bằng cấp của tiểu bang cho các cấp lớp và môn học mà giáo viên đó chịu trách nhiệm hay không.
  2. Cho dù giáo viên đang giảng dạy trong tình trạng khẩn cấp hoặc tạm thời khác mà thông qua đó, các tiêu chuẩn cấp phép của tiểu bang đã được miễn.
  3. Bằng tú tài chuyên ngành chứng nhận hoặc bằng cấp do giáo viên nắm giữ, và lĩnh vực kỷ luật của chứng chỉ hoặc bằng cấp.
  4. Liệu học sinh có được cung cấp dịch vụ bởi những người bán chuyên nghiệp hay không và nếu có, thì bằng cấp của họ.

Nếu bạn muốn nhận thêm thông tin về chủ đề này, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng của trường con bạn.

 

 

Đạo luật Thành công của Mọi học sinh năm 2015 (ESSA) Mục 1112 (e) (2) đảm bảo cho phụ huynh của học sinh trong các trường Title I có quyền yêu cầu thông tin về các chính sách của tiểu bang hoặc phân hiệu liên quan đến việc học sinh tham gia vào bất kỳ đánh giá nào do ESSA ủy nhiệm, bao gồm bất kỳ chính sách nào thủ tục, hoặc quyền của phụ huynh để chọn học sinh không tham gia các đánh giá như vậy. Tất cả học sinh ghi danh vào các trường công lập Virginia phải làm các bài kiểm tra áp dụng của tiểu bang. Các quy định của Virginia không quy định về những gì đôi khi được gọi là “chính sách chọn không tham gia” đối với học sinh liên quan đến các bài đánh giá Virginia. Nếu phụ huynh từ chối để học sinh của họ tham gia một hoặc nhiều bài đánh giá Virginia bắt buộc, họ nên biết rằng báo cáo điểm đánh giá tiểu bang của học sinh sẽ phản ánh điểm “0” cho bất kỳ bài kiểm tra nào bị từ chối. Nếu bạn muốn nhận thêm thông tin về chủ đề này, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường học của con bạn.