Nhân viên Dịch vụ Học sinh

Joel Phillips

Joel Phillips

Tư vấn viên

Alexa Barry

Alexa Barry

Trị liệu bằng lời nói

Michelle Mort

Chuyên viên điều trị phục hồi chức năng

Minnie Quinlan

Trị liệu vật lý

Anette Rivas

Anette Rivas

Tài nguyên song ngữ

Anna Kim

Chuyên gia tâm lý học

Erin Abbott

Nhân viên công tác xã hội

Elizabeth LeRoy

Elizabeth LeRoy

Cộng đồng trong trường học