Ngoại ngữ trong trường tiểu học (FLES)

Chào mừng đến với FLES

Giáo viên FLES

Lorena Reyes, Elsie Kuncar và Rosemary Torrico

Từ viết tắt FLES là viết tắt của Ngoại ngữ trong trường tiểu học.

Nhiệm vụ FLES là gì?

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp chương trình giảng dạy ngoại ngữ chất lượng cao vào thời điểm quan trọng trong quá trình phát triển ngôn ngữ của học sinh. Học sinh tham gia chương trình FLES bắt đầu phát triển các kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng ngôn ngữ đích đồng thời củng cố và làm phong phú nội dung trong các môn học khác.

Các Mục tiêu Chương trình Ngoại ngữ ở Trường Tiểu học (FLES):

  • Để phát triển mức độ thông thạo cao của tiếng Tây Ban Nha ở giai đoạn bắt đầu tiếp thu ngôn ngữ.
  • Để cung cấp một bối cảnh có ý nghĩa để phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha.
  • Để xây dựng một sự hiểu biết và đánh giá cao cho các nền văn hóa của thế giới nói tiếng Tây Ban Nha.
  • Để tăng cường năng lực ngôn ngữ của sinh viên nói tiếng Tây Ban Nha (người bản ngữ hoặc người nói di sản).

Mục đích của Chương trình FLES Tây Ban Nha là:

  • Để chuẩn bị cho học sinh bắt đầu phát triển các kỹ năng chức năng nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Tây Ban Nha.
  • Để cung cấp một môi trường nuôi dưỡng, nơi sinh viên cảm thấy thoải mái khi học một ngôn ngữ thứ hai.
  • Để phát triển thành thạo giao tiếp bằng miệng và bằng văn bản bằng tiếng Tây Ban Nha thông qua việc tích hợp các kỹ năng và khái niệm ngôn ngữ được dạy trong các lĩnh vực nội dung.
  • Để khuyến khích tất cả các sinh viên phát triển một sự cởi mở, hiểu biết và đánh giá cao cho các nền văn hóa khác.