Thực hiện tại Barcroft

Tại Barcroft, học sinh lớp hai và lớp ba sẽ sử dụng iPad để phát triển các kỹ năng về đọc viết và toán cũng như các môn học chính khác. IPad sẽ về nhà để làm các bài tập về nhà sau khi học sinh đã làm quen với thiết bị và cách sử dụng nó ở nhà.

Tất cả học sinh sẽ tham gia vào chương trình học Công dân kỹ thuật số được cung cấp thông qua chương trình giảng dạy của Thư viện. Các giáo viên làm việc với thủ thư và ITC (Điều phối viên Công nghệ Giảng dạy) để xem xét việc sử dụng iPad và việc sử dụng nó trên Internet.

Có thể tìm thấy thêm thông tin về Quyền công dân kỹ thuật số trên Trang APS Digital Learning.