Thiết bị bị mất hoặc bị hỏng

Điều gì về các thiết bị bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng?

Năm ngoái, đây không phải là vấn đề ở Barcroft, và chúng tôi hy vọng các sinh viên sẽ tiếp tục chăm sóc tốt các thiết bị của họ. Trong trường hợp không chắc thiết bị bị hư hỏng, bị mất hoặc bị đánh cắp và trẻ đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để chăm sóc thiết bị đó, APS hiện không yêu cầu gia đình trả tiền sửa chữa hoặc thay thế. Bởi vì các sinh viên đang chăm sóc các thiết bị tốt, chi phí thay thế thấp. Nếu chi phí tăng lên trong tương lai, APS có thể cần đánh giá lại hoạt động này. Chúng tôi sẽ thông báo cho các gia đình về bất kỳ thay đổi nào.

Các bộ sạc được cung cấp ở trường và có các trạm sạc được đặt trong mỗi lớp học lớp hai và lớp ba. Vì iPad đi học trở lại mỗi ngày khi các em về nhà nên không cần sạc ở nhà.