Reading

huấn luyện viên đọc

Gặp gỡ Huấn luyện viên đọc của chúng tôi:

Cô Ray Cô Lebedeker và Cô Leahey

 

Danh sách sách cho trẻ em và thanh niên:

https://www.apsva.us/english-language-arts/book-lists-for-children-and-young-adults/

Các trang web liên quan đến Đọc viết:

https://www.apsva.us/english-language-arts/websites-related-to-literacy/

Trang tài nguyên chính:

https://www.apsva.us/english-language-arts/parent-resource-page/