Phòng thí nghiệm khoa học

Cô Bouton với Steve Spangler
Cô Bouton với Steve Spangler

Trong Phòng thí nghiệm Khoa học, học sinh được tham gia vào các hoạt động "thực hành và trí óc" cho phép học sinh khám phá, thử nghiệm và điều tra thế giới xung quanh. Mỗi cấp lớp tập trung vào các mục tiêu SOL cụ thể của Virginia. Năm nay phòng thí nghiệm đang dạy các lớp Mẫu giáo, lớp Một và lớp Năm

  • Các bài học mẫu giáo là về năm giác quan của trẻ, nam châm, tính chất của nước, nhu cầu sống cơ bản của thực vật và động vật, bóng tối, mô hình thời tiết phát triển của thực vật và động vật, tái chế, bảo tồn và tái sử dụng.
  • Lớp một nghiên cứu sự phân loại, cách các đối tượng di chuyển, thực vật, đêm và ngày, các mùa, thời tiết, tài nguyên thiên nhiên, tương tác với nước.
  • Lớp hai nghiên cứu từ tính, các đặc tính của vật chất, đo lường, các sinh vật sống và phi sinh vật, thời tiết, đời sống động thực vật.
  • Lớp ba nghiên cứu các tính chất vật lý, máy móc đơn giản, mô hình trái đất, đất và năng lượng.
  • Lớp bốn nghiên cứu thực vật, tài nguyên thiên nhiên Virginia, hệ thống sống, mô hình trái đất, điện và chuyển động.
  • Lớp năm tập trung vào các sinh vật và tế bào, đại dương, bề mặt trái đất, âm thanh, ánh sáng và vật chất.

Câu lạc bộ Khoa học Gif Nhà khoa học GifTrong phòng thí nghiệm, chúng tôi tiến hành điều tra để củng cố những khái niệm này. Trong khi thực hiện các dự án điều tra của mình, học sinh có được kiến ​​thức và phát triển quy trình khoa học và kỹ năng tư duy phản biện.

Sử dụng các liên kết Khoa học này ở nhà !!