Giáo dục đặc biệt

Trường Công lập Arlington (APS) cung cấp một loạt các dịch vụ cho học sinh khuyết tật, từ mẫu giáo đến trung học, đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Việc xác định một học sinh đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt là một quá trình được quản lý cẩn thận theo hướng dẫn của các quy định của Tiểu bang và Liên bang, cũng như các chính sách và thủ tục về Giáo dục Đặc biệt của APS (25 4.4). Các đánh giá cần thiết để đưa ra quyết định này chỉ được hoàn thành khi có sự cho phép của cha mẹ.

Để biết thêm thông tin, xem: